maandag, 22 augustus 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Clarissa Vaseur (26) rondde in augustus 2013 haar bachelorstudie Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname succesvol af, en behaalde vervolgens in november 2015 de graad van Master of Science in Environmental Sciences aan de Wageningen University in Nederland. Tijdens haar masteropleiding heeft zij zich voornamelijk verdiept in het hoofdvak Soil Chemistry and Chemical Soil Quality (bodemchemie & chemische bodemkwaliteit).

Wat heeft u onderzocht? “Mijn thesisonderzoek was gericht op het transformeren van vroegere landbouwgronden tot natuurgebieden met onder andere een hoge plantendiversiteit. Door jarenlange intensieve bemesting, is fosfor (een scheikundig element met het symbool ‘P’) geaccumuleerd in deze landbouwgronden. Uit de literatuur is gebleken dat er een relatie bestaat tussen een laag P-gehalte in de bodem en een hoge plantendiversiteit. Het weer geschikt maken van dergelijke landbouwgronden tot natuurgebied, vereist dus het verlagen van het P-gehalte in de bodem. In dit kader heb ik op laboratoriumniveau onderzocht in welke mate het P-gehalte in de bodem met de tijd verandert door toediening van ijzerslib, een afvalproduct uit de drinkwaterindustrie. IJzerslib bevat voornamelijk ijzeroxiden, die de eigenschap hebben om fosfor aan zich te binden.”

En waarom is dat van belang? “Oude landbouwgronden vormen een bedreiging voor het milieu, vanwege de hoge gehaltes aan fosfor. Eén van de gevolgen van oude landbouwgronden die braak liggen, is de zogenaamde ‘eutrofiëring’ van het oppervlaktewater, als gevolg van oppervlakte-afstroming. Eutrofiëring heeft onder meer extreme algengroei en afname van het zuurstofgehalte in de waterkolom tot gevolg, wat weer leidt tot vissterfte. Het transformeren van deze oude landbouwgronden naar natuurgebieden met een hoge plantendiversiteit kan dit probleem onder andere helpen verzachten.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht? “De methode van het onderzoek omvatte voornamelijk de uitvoering en analyse van chemische extracties op bodemmonsters van oude landbouwgronden in het laboratorium vóór en na toediening van ijzerslib, waarbij het effect op het fosfor-gehalte ook in de tijd is onder-zocht. Met deze informatie kan een uitspraak worden gedaan over de adsorptiecapaciteit van ijzerslib voor fosfor in de tijd.”

Wat was de conclusie van het onderzoek? “Het onderzoek heeft laten zien dat het toedienen van alleen ijzerslib geen duurzame oplossing biedt voor het probleem van de hoge P-gehaltes in oude landbouwgronden. Het ijzerslib is wel in staat fosfor uit de oude landbouwgronden te binden en heeft geen negatieve effec-ten op het milieu. Maar de bindende werking neemt met de tijd weer af. Er is dus verder onderzoek nodig naar het effect op het P-gehalte bij toediening van andere reactieve materialen, in combinatie met ijzerslib.”